Skip to content

مـوسسه نیــکـوکاری

جـهــانـمهـــر

مسئولیت های اجتماعی نمایندگی جمالی

گروه جهانمهر در راستای مسئولیت های اجتماعی در سال ۱۳۹۳ اقدام به تاسیس موسسه نیکوکاری جهانمهر در بطن گروه جهانمهر نمود.

هزینه های این موسسه از بخشی از عواید و درآمدهای گروه جهانمهر تامین می شود. این درآمدها به مصارف زیر می نماید:

  1. خرید تجهیزات مدرسه برای کودکان
  2. جهیزیه عروس
  3. تهیه مایحتاج خانواده های کم درآمد و مستمند
  4. خرید تجهیزات بیمارستانها
  5. کمک به تحصیل جوانان
  6. هزینه جهت پرورشگاه

تاکنون سالانه مبالغ بالای دهها میلیون تومان هزینه شده است که باعث افتخار ماست که در این مسیر گام های بلندتری را برداریم.